U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

REGLEMENT HUURDERS GARAGEBOXEN

 

De huurder is verplicht ervoor te zorgen dat, door middel van een schriftelijke bewijs, zijn/haar woonadres bij de verhuurder bekend is en dat een kopie van het identiteitsbewijs wordt overlegd.

Bij de verhuur van onze garageboxen gelden de volgende voorschriften. Door het in ontvangst nemen van de sleutel(s) van de box verklaart u met deze voorschriften akkoord te gaan.

 

1.     Het is beslist niet toegestaan de box aan derden, al of niet tegen betaling, in gebruik te geven. Alleen degene die bij ons als huurder bekend is mag van de box gebruik maken.

 2.    De boxen zijn bestemd voor de stalling van motorvoertuigen en opslag van goederen zoals meubels e.d.

 3.    Opslag van milieubelastende (afval)stoffen is ten strengste verboden. Bij het niet- of niet volledig nakomen van dit verbod is de huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

 4.    Om vernieling te voorkomen dienen deuren steeds afgesloten te worden gehouden, ook als de box leeg is.

 5.    Klein onderhoud, zoals gangbaar houden van sloten en looprollen e.d. behoort tot de verantwoordelijkheid van de huurder. Zonder toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan om een ander slot aan te (laten) brengen.

 6.    De huur dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door overmaking of storting op onze bankrekening. Dit betekent dat de huur uiterlijk op de eerste werkdag van de maand op onze rekening moet zijn bijgeschreven. Aan deze regel houden wij strikt de hand. Indien u zich niet aan deze regel houdt, kunnen wij de huur opzeggen. Wij adviseren u de huur automatisch van uw rekening te laten afschrijven. Bij betaling altijd het nummer van de door u gehuurde box vermelden. Bij een huurachterstand van 2 maanden of meer is de verhuurder gerechtigd om het huurcontract met directe ingang te beëindigen en de box te (laten) ontruimen. De kosten van ontruiming en het laten aanbrengen van een nieuw slot komen dan voor rekening van de in gebreke gebleven huurder. Bij aanvang van het huurcontract zal 1 maand extra huur in rekening worden gebracht als borg.

 7.    Wij behouden ons het recht voor de huurprijs en de huurvoorwaarden te wijzigen. Als regel wordt de huurprijs eenmaal per twee jaar per 1 januari aangepast.

 8.    De opzegtermijn voor zowel de huurder als de verhuurder (met uitzondering van het gestelde in punt 6) is 1 (één) kalendermaand (voorbeeld : in de maand augustus opzeggen, dan de maand september nog uitdienen). Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden en dient bij opzegging door de huurder gericht te zijn aan:  Talimari B.V., Postbus 159, 3300 AD Dordrecht.

 9.    Wij aanvaarden als verhuurder geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de zich in de garagebox bevindende personen en/of goederen.

 10.  Verhuurder behoudt zich het recht voor om minimaal 1 maal per jaar of bij acute overlast in de garagebox te kunnen kijken.

 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?