Versie d.d. 1 juni 2015. (Hiermee vervallen voorgaande versies)  

De vereniging heeft ten doel:   

A: het zorgen voor preventieve veiligheid, onder meer door het stellen van poorten en erfafscheidingen en het opstellen van regels voor het gebruik van het gemeenschappelijke terrein;   

B: het beheren van gelden die worden gestort in een beheerfonds waaruit zal/zullen worden betaald:  

 • het onderhoud van de op gemeld perceel  gerealiseerde bedrijfsruimten, welke bedrijfsruimten  verdeeld zijn in afzonderlijke units, hierna te  noemen: “het bedrijfsgebouw”;  
 • het onderhoud van het gemeenschappelijke terrein;
 • de kosten van collectieve verzekeringsovereenkomsten en de kosten van collectief  geregelde beveiliging;  onder het gemeenschappelijk uit te voeren onderhoud van het bedrijfsgebouw en het gemeenschappelijk terrein is in elk geval begrepen:  
 • de dakbedekking;  
 • het buitenschilderwerk in een uniform kleurschema;  
 • gevelreiniging;  
 • onkruidverwijdering in het straatwerk;  
 • ophalen en onderhouden van het straatwerk;  een en ander conform een door de algemene ledenvergadering goed te keuren begroting;   

C: het opstellen van richtlijnen voor het plaatsen van reclames op gevel en dak naast eventuele gemeentelijke verordeningen op dit gebied, buitenzonweringen, alsmede het plaatsen van machines op het dak.  

In dit huishoudelijk reglement zijn en worden de regelingen en afspraken en besluiten vastgelegd die zijn genomen door de ledenvergadering van VVE De Neurenburg II.

De besluiten en afspraken in dit reglement zijn zowel van toepassing op de eigenaar/gebruiker van een bedrijfshal alsook voor een eventuele huurder. De eigenaar dient bij verhuur aan de huurder een kopie te overhandigen van de laatste versie van dit reglement.  

De eigenaren/gebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw dienen zich bewust te zijn dat zij medeverantwoordelijk zijn voor het in goede en representatieve staat houden van het hele complex zodat er een aantrekkelijke werkomgeving blijft bestaan en de gedane investeringen hun waarde blijven behouden.   

1.  Algemene verplichtingen van de leden.   

1.1 De leden zijn verplicht om hun bedrijfshallen en terrein in een nette staat te houden zulks ter beoordeling van het bestuur.   

1.2 Het is niet toegestaan om het oorspronkelijke uiterlijk en/of kleurenschema van de bedrijfshallen te veranderen zonder melding aan en toestemming van het bestuur. Veranderingen in het frontaanzicht of zijaanzicht van de bedrijfshallen zijn niet toegestaan behoudens het in artikel 4 gestelde voor reclame uitingen.   

1.3 Het is niet toegestaan om het terrein voor de bedrijfshallen en rond de bedrijfsverzamelgebouwen te gebruiken voor opslag van goederen/containers/voertuigen etc. of het plaatsen van afval.   

1.4 Zonder melding aan en toestemming van het bestuur is het niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in en op het dak of om apparatuur, waaronder ook zonnepanelen, of andere zaken op het dak te plaatsen of het dak te betreden.  Dit alles in verband met de dakgarantie alsmede de dakbelasting. 

1.5 In verband met de opstalverzekering zijn de leden verplicht aan te geven welke activiteiten in hun bedrijfshal(len) plaatsvinden. Hiervoor worden formulieren verstrekt die moeten worden ingevuld bij ingebruikname en verder bij wijzigingen in het gebruik van de bedrijfshal.   

1.6 Bij verkoop/verhuur van de bedrijfshal dient het bestuur te worden geïnformeerd en dienen de adresgegevens van de nieuwe eigenaar en/of huurder aan het bestuur te worden doorgegeven. Voor het doorgeven van de benodigde informatie wordt een formulier verstrekt.

1.7 Schade aan de gebouwen van het bedrijvencomplex betreffende de eigen bedrijfshal of die van andere leden dient zo spoedig mogelijk aan het bestuur te worden gemeld zodat de schade snel kan worden hersteld en verloedering van het complex kan worden voorkomen.   

1.8 Bij problemen met de afvoer van regenwater of met de riolering dient het bestuur zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld zodat adequate maatregelen kunnen worden genomen en mogelijke schade beperkt blijft.   

1.9 Voor de financiële bijdragen aan VVE de Neurenburg II ontvangen de leden een factuur. Indien een lid van mening is dat de factuur, of het bedrag niet correct is, kan binnen een termijn van 30 dagen protest bij het bestuur van VVE de Neurenburg II worden aangetekend. Ongeveer 30 dagen na dagtekening van de factuur zal het factuurbedrag via automatische incasso van de bankrekening van de leden worden afgeschreven.

Bij wanbetaling zal de volgende procedure worden gevolgd:

 • Bij de eerste herinnering geen sanctie;
 • Bij de tweede herinnering, betalen binnen 7 dagen;
 • Bij de derde herinnering, betalen binnen 7 dagen en zijn € 10,-  aan kosten verschuldigd;
 • Bij de vierde herinnering, betalen binnen 7 dagen en zijn € 25,- aan kosten verschuldigd;

Indien na de vierde herinnering niet binnen de termijn van 7 dagen is betaald volgt er een invorderingsprocedure (incasso bureau/deurwaarder) met alle kosten voor de wanbetaler.   

1.10 De contributie voor een hal wordt geïnd per jaar. Als peildata fungeren 1 maart en 1 september. Het lid dat eigenaar is op de peildatum dient voor dat halfjaar de contributie te betalen. Bij tussentijdse verkoop tussen de twee peildata dient de eigenaar de contributie zelf met de nieuwe eigenaar te verrekenen. (De vereniging doet dit niet).

2.  Verplichte inventaris.

Per bedrijfshal is de volgende inventaris, verplicht.   

2.1 Brandblusser.

Per bedrijfshal dient er tenminste een brandblusser en/of brandhaspel beschikbaar te zijn en verder conform de eisen die door de opstalverzekering worden gesteld. De eigenaar van de bedrijfshal is verplicht deze brandblusapparatuur op een goed bereikbare plaats te positioneren. De eigenaar wordt verplicht om de brandblusapparatuur op een correcte manier te beheren en te gebruiken en een wettelijk verplichte jaarlijkse controle te laten uitvoeren.

De aanschaf daarvan dient de eigenaar/gebruiker wel zelf te regelen en te bekostigen.  

2.2  Metalen dan wel vlamdovende afvalbak.

Per bedrijfshal dient er een metalen dan wel vlamdovende afvalbak beschikbaar te zijn met een capaciteit die in verhouding staat tot de hoeveelheid geproduceerd afval.  

De aanschaf daarvan dient de eigenaar/gebruiker zelf te regelen en te bekostigen. 

3. Veiligheidsmaatregelen.  

3.1 Buitenverlichting.

Voor inbraakpreventie en veiligheid zal er door de Beheervereniging vier lampen op de hoeken worden aangebracht (en bij de hoekbedrijfshallen ook op de zijkant) die automatisch aangaat als het donker wordt. De Beheervereniging blijft eigenaar van deze buitenlamp en zal zorgen voor het onderhoud. De eigenaar wordt verplicht de aanleg van deze lamp te gedogen en de lamp aangesloten te houden op de elektriciteitsvoorziening van de bedrijfshal zodat de lamp ook daadwerkelijk aan kan gaan als het donker wordt. De energiekosten van deze zeer zuinige lamp ( 9 Watt) zijn voor rekening van de eigenaar van de VVE. (geschat verbruik ong. 36 kWh/jaar) .  Tevens brengt de beheervereniging 5 camera’s aan. De eigenaar wordt verplicht de aanleg en aanwezigheid te gedogen. De beheervereniging blijft eigenaar van deze camera’s en zal zorgen voor het onderhoud. De beelden van de camera’s worden 2 weken bewaard en ieder lid van de VvE kan deze beelden bij het bestuur inzien.

3.2 Verkeersmaatregelen.

Om een zo veilig mogelijk verkeerssituatie op het bedrijventerrein te creëren worden de verkeersregels en verkeersborden zoals die in op de openbare weg in Nederland gelden ook van toepassing verklaard op het bedrijvencomplex. Er geldt een maximumsnelheid voor motorvoertuigen van 15 km/uur.   

3.3 Parkeren.

Parkeren is toegestaan in het daartoe bestemde vak aan de zijkant van de bedrijfshallen, zoals aangegeven in de koopakte en direct voor de eigen bedrijfshal op een zodanige wijze dat er voor de andere bedrijfshallen geen belemmering ontstaat voor de doorgang of inrit. 

4. Voorzieningen aan of bij de gevels van de bedrijfshallen   

4.1 Reclamebord boven de roldeur aan de voorgevel.

Een reclame uiting door middel van een bord dat wordt bevestigd aan de voorgevel boven de roldeur is toegestaan. De borden dienen vlak tegen de gevel te worden gemonteerd. De maximale afmetingen van een reclamebord mogen zijn: breedte 300 cm en de hoogte 60 cm.   

4.2 Reclamebord boven de loopdeur aan de voorgevel en/of zijgevel (indien van toepassing).

Een reclame uiting door middel van een bord dat wordt bevestigd boven de loopdeur is toegestaan. De borden dienen vlak tegen de gevel te worden gemonteerd. De maximale afmetingen van een reclamebord mogen zijn: breedte 120 cm en de hoogte 60 cm.   

4.3 Reclame bord aan de zijgevel.

Een reclame uiting door middel van een bord dat wordt bevestigd aan de zijgevel is toegestaan. Het bord dient vlak tegen de gevel te worden gemonteerd. De maximale afmetingen van een reclamebord mogen zijn: breedte 300 cm en de hoogte 60 cm. De montage hoogte is dezelfde als van een reclamebord boven de roldeur.   

4.4 Naambord.

Tevens is een naambord bij de loopdeur toegestaan met maximale afmetingen van: breedte 20 cm en hoogte 30 cm te plaatsen onder het straatnummer.     

4.5 Zonweringen aan de gevel.

Voor zonwering aan de buitenzijde voor de ramen op de eerste etage worden zogenaamde screens toegestaan in de kleur zilvergrijs (RAL7001).     

4.6 Kleine objecten aan de gevel.

Het is toegestaan kleine objecten zoals camera’s, antennes etc. aan te brengen op een zodanige wijze dat de gevel niet wordt ontsierd. Geveldoorvoeren voor kachels etc. zijn niet toegestaan. Bij twijfel dient het VVE bestuur om toestemming te worden gevraagd.   

4.7 Brievenbus.

Voor postbezorging bij de bedrijfshal is het toegestaan om een buitenbrievenbus te plaatsen direct naast de loopdeur danwel een brievenbus in de loopdeur aan te brengen conform de voorstellen van het bestuur.  

5.0 Voorzieningen op het bedrijvencomplex

5.1 Verwijzing naar de bedrijfshal vanaf de ingang van het bedrijvencomplex.

Zodra alle gebouwen op het bedrijvencomplex in gebruik zijn zal er via de VvE bij de ingang een mogelijkheid worden gecreëerd om voor die bedrijven die dat wensen een verzamelpunt te  maken van standaard borden met vermelding van bedrijfsnaam/logo en verwijzing naar het bedrijfshal nr (nr in de straat).   

6.0 Procedure voor de handhaving van het Huishoudelijk Reglement.

Het Huishoudelijk Reglement is na goedkeuring door de leden rechtsgeldig. Alle leden hebben zich aan de vastgestelde regels te houden. Voor de handhaving zal de volgend de procedure worden gevolgd.  

6.1 Indien een VVE de Neurenburg II- lid van mening is dat er een regel(s) van het Huishoudelijk Reglement worden overtreden kan hij dit berichten (E-mail, telefonisch, schriftelijk, mondeling) melden bij het bestuur van VVE de Neurenburg II. 

6.2 Het bestuur zal bij een gegronde klacht in contact treden met de eigenaar(en) die regel(s) van het Huishoudelijk Reglement overtreden en vragen de overtreding binnen  een termijn van 2 weken ongedaan te maken.   

6.3 Bij het niet nakomen van 6.2 zal er een eerste schriftelijke aanmaning naar de eigenaar(en) volgen met weer een termijn van 2 weken om alsnog de overtreding ongedaan te maken.   

6.4 Indien 6.3 ook geen effect heeft volgt er nogmaals een tweede aangetekende schriftelijke aanmaning met de termijn van een week om de overtreding ongedaan te maken.     

6.5 Indien 6.4 ook niet het gewenste resultaat oplevert zal het bestuur de eigenaar(en) laten weten dat er opdracht zal worden gegeven aan een of meerdere bedrijven om de bedrijfshal(len) terug te brengen in de staat die het Huishoudelijk Reglement voorschrijft. De  totale kosten van de procedure en de kosten van de ingeschakelde bedrijven zullen worden verhaald op  de eigenaar(en) van de betreffende bedrijfshal(len). 

6.6 Bij bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het VVE de Neurenburg II bestuur, kan van de bovenstaande procedure voor wat betreft de genoemde termijnen worden afgeweken, echter de totale termijn tot ongedaan maken van de overtredingen kan nooit langer zijn dan drie maanden vanaf de eerste schriftelijke aanmaning.   

6.7 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechter. Het Nederlands Recht is van toepassing.    

Aldus op 1 juni 2015 als voorstel ter goedkeuring op de agenda geplaatst van de Algemene Ledenvergadering van VVE de Neurenburg II.