— CONCEPT — Huishoudelijk reglement nieuwe garageboxen

Versie 1 d.d. ___ juni 2020. (Hiermee vervallen voorgaande versies)

De vereniging heeft ten doel:

A: het zorgen voor preventieve veiligheid, onder meer door het stellen van poorten en erf afscheidingen en het opstellen van regels voor het gebruik van het gemeenschappelijke terrein;   

B: het beheren van gelden die worden gestort in een beheerfonds waaruit zal/zullen worden betaald:  

 • het onderhoud van de op gemeld perceel gerealiseerde garageboxen, welke boxen verdeeld zijn in afzonderlijke units,
 • het onderhoud van de gemeenschappelijke toilet- en meterruimte
 • het onderhoud van het gemeenschappelijke terrein;
 • de kosten van collectieve verzekeringsovereenkomsten en de kosten van collectief  geregelde beveiliging;  onder het gemeenschappelijk uit te voeren onderhoud van de garageboxen en het gemeenschappelijk terrein is in elk geval begrepen:  
   • de dakbedekking;  
   • het buitenschilderwerk in een uniform kleurschema;  
   • gevelreiniging;  
   • onkruidverwijdering in het straatwerk;  
   • ophalen en onderhouden van het straatwerk;

een en ander conform een door de algemene ledenvergadering goed te keuren begroting;   

C: het opstellen van richtlijnen voor het plaatsen van reclames op gevel en dak naast eventuele gemeentelijke verordeningen op dit gebied, alsmede het plaatsen van machines en/of zonnepanelen op het dak.  Voor de garageboxen met de huisnummers 25-a t/m 25-J is, vanwege de aanwezige sedum dakbedekking, plaatsing hiervan sowieso volledig uitgesloten.

In dit huishoudelijk reglement zijn en worden de regelingen en afspraken en besluiten vastgelegd die zijn genomen door de ledenvergadering van VvE De Neurenburg III.

De besluiten en afspraken in dit reglement zijn zowel van toepassing op de eigenaar/gebruiker van de garagebox alsook voor een eventuele huurder. De eigenaar dient bij verhuur aan de huurder een kopie te overhandigen van de laatste versie van dit reglement.

De eigenaren/gebruikers van de garageboxen dienen zich bewust te zijn dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het in goede en representatieve staat houden van het hele complex zodat er een aantrekkelijke omgeving blijft bestaan en de gedane investeringen hun waarde blijven behouden.

 

1. Algemene verplichtingen van de leden.   

1.1 De leden zijn verplicht om hun garageboxen en het terrein in een nette staat te houden zulks ter beoordeling van het bestuur.

1.2 Het is niet toegestaan om het oorspronkelijke uiterlijk en/of kleurenschema van de garageboxen te veranderen zonder melding aan en toestemming van het bestuur. Veranderingen in het frontaanzicht of zijaanzicht van de garageboxen zijn niet toegestaan.

1.3 Het is niet toegestaan om het terrein voor en naast de garageboxen te gebruiken voor opslag van goederen/containers/voertuigen etc. of het plaatsen van afval.

1.4 Zonder melding aan en toestemming van het bestuur is het niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in en op het dak of om apparatuur of andere zaken op het dak te plaatsen of het dak te betreden.   ( zie ook item C. bij “de vereniging heeft ten doel” ).

1.5 In verband met de opstalverzekering zijn de leden verplicht aan te geven welke activiteiten/opslag er in hun garageboxen plaatsvinden. Hiervoor worden formulieren verstrekt die moeten worden ingevuld bij ingebruikname en verder bij wijzigingen in het gebruik van de garagebox.

1.6 Bij verkoop/verhuur van de garagebox dient het bestuur te worden geïnformeerd en dienen de adresgegevens van de nieuwe eigenaar en/of huurder aan het bestuur te worden doorgegeven. Voor het doorgeven van de benodigde informatie wordt een formulier verstrekt.

1.7 Schade aan de garageboxen betreffende de eigen garagebox of die van andere leden dient zo spoedig mogelijk aan het bestuur te worden gemeld zodat de schade snel kan worden hersteld en verloedering van het complex kan worden voorkomen.

1.8 Bij problemen met de afvoer van regenwater of met de riolering dient het bestuur zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld zodat adequate maatregelen kunnen worden genomen en mogelijke schade beperkt blijft.

1.9 Voor de financiële bijdragen aan VvE de Neurenburg III ontvangen de leden een factuur. Indien een lid van mening is dat de factuur, of het bedrag niet correct is, kan binnen een termijn van 30 dagen een schriftelijk protest bij het bestuur van VvE de Neurenburg III worden aangetekend. Ongeveer 30 dagen na dagtekening van de factuur zal het factuurbedrag via automatische incasso van de bankrekening van de leden worden afgeschreven.

Bij wanbetaling zal de volgende procedure worden gevolgd:

  • Bij de eerste herinnering, geen sanctie;
  • Bij de tweede herinnering, betalen binnen 7 dagen;
  • Bij de derde herinnering, betalen binnen 7 dagen en zijn € 10,-  aan kosten verschuldigd;
  • Bij de vierde herinnering, betalen binnen 7 dagen en zijn € 25,- aan kosten verschuldigd;

Indien na de vierde herinnering niet binnen de termijn van 7 dagen is betaald volgt er een invorderingsprocedure (incasso bureau/deurwaarder) met alle kosten voor de wanbetaler.

1.10 De bijdrage voor een garagebox wordt (via automatische incasso) geïnd per maand. Bij tussentijdse verkoop dient de eigenaar de contributie zelf met de nieuwe eigenaar (normaliter via de notaris) te laten verrekenen (de VvE doet dit niet).

1.11 Het stroomverbruik in de individuele garageboxen wordt eenmaal per jaar afgerekend. Iedere garagebox eigenaar geeft op eerste vraag van het bestuur, binnen een (1) week, de actuele stand van zijn elektriciteitsmeter door. Het bestuur heeft het recht bij afwijkingen tussen de opgegeven standen en de hoofdmeter de individuele meterstanden persoonlijk te (laten) controleren.

1.12 De verzekeringsclausule met betrekking tot elektrische installaties vermeldt: “De elektrische installatie dient regelmatig te worden geïnspecteerd.” Elke garagebox eigenaar dient hiervoor op eerste verzoek van het bestuur zijn garagebox open te stellen.

1.13 De garagedeuren zijn geen onderdeel van de VvE, onderhoud en vervanging komen voor rekening van de particuliere eigenaren. De opstalverzekering dekt echter wel eventuele schade aan de deuren met een eigen risico van €.1.000,– per schadegeval.

2. Verplichte inventaris.

Per garagebox is de volgende inventaris, verplicht.

2.1 Brandblusser.

Per garagebox is door de ontwikkelaar een brandblusser geleverd conform de eisen die door de opstalverzekering worden gesteld. De eigenaar van de garagebox is verplicht deze brandblusser op een goed bereikbare plaats te positioneren. De eigenaar wordt verplicht om de brandblusser op een correcte manier te beheren en te gebruiken en om mee te werken aan een jaarlijkse controle. Gebruik van de blusser dient onmiddellijk aan het bestuur te worden gemeld i.v.m. het hervullen van de blusser. De beheervereniging blijft eigenaar van de brandblusser. Bij verkoop van de garagebox dient de brandblusser te worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

3. Veiligheidsmaatregelen.  

3.1 Buitenverlichting.

Voor inbraakpreventie en veiligheid is er op iedere garagebox een buitenlamp aangebracht die automatisch aangaat als het donker wordt. De beheervereniging blijft eigenaar van deze buitenlamp en zal zorgen voor het onderhoud. De eigenaar wordt verplicht de aanleg van deze lamp te gedogen en de lamp aangesloten te houden op de centrale elektriciteitsvoorziening zodat de lamp ook daadwerkelijk aan kan gaan als het donker wordt. De energiekosten van deze zeer zuinige lamp ( 9 Watt) zijn voor rekening van de beheervereniging (geschat verbruik ong. 36 kWh/jaar). Tevens neemt de beheervereniging deel, samen met beheervereniging Neurenburg II ( het naast gelegen bedrijfsunits complex), aan beveiliging door middel van. camera’s. De garageboxeigenaar wordt verplicht de aanleg en aanwezigheid daarvan te gedogen. De hoofdvereniging VvE I (die het beheer voert over de elektrische toegangspoort, toegangswegen, terreinverlichting , hekwerk rondom het terrein en overige collectieve voorzieningen) is en blijft eigenaar van deze camera’s en zal zorgen voor het onderhoud. De beelden van de camera’s worden maximaal twee (2) weken bewaard en ieder lid van de VvE kan deze beelden, op verzoek aan en met toestemming van het bestuur, inzien. Indien het beelden laten bekijken door derden dient te gebeuren dan zijn daar kosten aan verbonden.

3.2 Verkeersmaatregelen.

Om een zo veilig mogelijk verkeerssituatie op het gezamenlijke terrein (bedrijfsunits en garageboxen) te creëren worden de verkeersregels en verkeersborden zoals die in op de openbare weg in Nederland gelden ook van toepassing verklaard op het totale complex. Er geldt een maximumsnelheid voor motorvoertuigen van 15 km/uur.

3.3 Parkeren.

Parkeren bij de garageboxen is uitsluitend toegestaan voor het openen en sluiten van de garagedeur, dan wel voor het legen van de afvalwatertank van een camper boven de daarvoor bestemde stortput op het terrein.

3.4 Zonnestroom installaties

Voor de aanleg van zonnestroom installaties geldt dat hiervoor toestemming van het bestuur nodig is ( zie ook item C. bij “de vereniging heeft ten doel” ).

Het bestuur stelt conform de verzekeringsclausule de volgende voorwaarden:

 • De zonnestroom installatie is ontworpen en wordt geïnstalleerd volgens de Nederlandse normen NEN 1010 en NEN 7250.
 • Een bouwkundig constructeur heeft de dakbelasting doorgerekend en daarbij gecontroleerd of na het aanbrengen van de installatie de maximale dakbelasting niet wordt overschreden, ook niet bij sneeuwdruk e.d.
 • Na de oplevering van de installatie heeft een onafhankelijk inspectiebureau dat in zonnestroom installaties gespecialiseerd is, een opleveringsinspectie gedaan op basis van ten minste de normen NEN-EN-IEC 62446 en NTA 8013.
 • Tevens dient aanvrager voor een zonnestroom installatie te verklaren dat bij onderhoud en/of vernieuwing van de dakbedekking de zonnestroom installatie door en op kosten van aanvrager tijdelijk volledig wordt verwijderd.

4. Voorzieningen aan of bij de gevels van de bedrijfshallen   

4.1 Reclame aanduidingen op of boven de roldeur aan de voorgevel en bij garageboxen met een vrije zijgevel.

Vanwege de uniformiteit is het aanbrengen van reclame op zowel zij- als voorgevel en/of overheaddeur van de garageboxen niet toegestaan.

4.2 Kleine objecten aan de gevel.

Het is toegestaan kleine objecten zoals camera’s, antennes etc. aan te brengen op een zodanige wijze dat de gevel niet wordt ontsierd. Geveldoorvoeren voor kachels etc. zijn niet toegestaan. Bij twijfel dient het VvE bestuur om toestemming te worden gevraagd.

5. Procedure voor de handhaving van het Huishoudelijk Reglement.

Het Huishoudelijk Reglement is na goedkeuring door de leden rechtsgeldig. Alle leden hebben zich aan de vastgestelde regels te houden. Voor de handhaving zal de volgende procedure worden gevolgd.

5.1 Indien een VvE de Neurenburg III- lid van mening is dat er een regel(s) van het Huishoudelijk Reglement worden overtreden kan hij dit berichten (alleen schriftelijk of via e-mail) melden bij het bestuur van VvE de Neurenburg III.

5.2 Het bestuur zal bij een gegronde klacht in contact treden met de eigenaar(en) die regel(s) van het Huishoudelijk Reglement overtreden en vragen de overtreding binnen een termijn van twee (2) weken ongedaan te maken.

5.3 Bij het niet nakomen van 5.2 zal er een eerste schriftelijke aanmaning naar de eigenaar(en) volgen met weer een termijn van twee (2) weken om alsnog de overtreding ongedaan te maken.

5.4 Indien 5.3 ook geen effect heeft volgt er nogmaals een tweede aangetekende schriftelijke aanmaning met de termijn van een (1) week om de overtreding ongedaan te maken.

5.5 Indien 5.4 ook niet het gewenste resultaat oplevert zal het bestuur de eigenaar(en) laten weten dat er opdracht zal worden gegeven aan een of meerdere bedrijven om de garagebox terug te brengen in de staat die het Huishoudelijk Reglement voorschrijft. De  totale kosten van de procedure en de kosten van de ingeschakelde bedrijven zullen worden verhaald op  de eigenaar(en) van de betreffende garagebox, waarbij rechtsmiddelen niet uitgesloten zijn.

5.6 Bij bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het VvE de Neurenburg III bestuur, kan van de bovenstaande procedure – voor wat betreft de genoemde termijnen -worden afgeweken, echter de totale termijn tot ongedaan maken van de overtredingen kan nooit langer zijn dan twee (2) maanden vanaf de eerste schriftelijke aanmaning.

5.7 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Kantonrechter. Het Nederlands Recht is van toepassing.

Aldus op ____ juni 2020 goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van                      VvE De Neurenburg III.